Waters

Color change at Shikotsuko, Hokkaido Hot spring - Ito onsen
Lake Shikotsuko, Hokkaido Tokyo bay

1 January 2009

next